SKLEP.
AMERYKA PÓŁNOCNA (ŁĄCZNIE ZE STANAMI ZJEDNOCZONYMI).
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU.

1 Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, salonów sprzedaży, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu Dream Machines i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

2 Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania klienta w świetle obowiązującego prawa.

3 Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.

4 Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie) zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Dream Machines.

5 Produkty – Wszystkie towary oferowane w sklepie Dream Machines są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, w dziale ""Wyprzedaż"" mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.

6 Ceny – Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Dream Machines są podawane w walucie zależnej od ustawień i plików cookies. Są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT) dla Państw Unii Europejskiej, jednocześnie ceny te nie zawierają innych podatków (takich jak podatki od sprzedaży w Stanach Zjednoczonych). Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. W przypadku, gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub przelewem naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem zamówienia.

7 Sprzedawca – Dream Machines sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kazimierzowskiej 43/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców rowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000568621, NIP 525-26-25-009, REGON 362121737, kapitał zakładowy w pełni opłacony 800 000 PLN.

8 Treści – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.

9 Towar – rzecz ruchoma, którą klient może nabyć poprzez Dream Machines.

10 Konto – przestrzeń Dream Machines zawierająca związane z klientem dane, dostępna po dokonaniu rejestracji.

11 Polityka prywatności i cookies – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępna na stronach Dream Machines.

12 PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW.

a) Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym Dream Machines wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U.z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.

b) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie wypełnienia formularza na stronie . Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

13 ZAMÓWIENIA.

a) Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny w Dream Machines. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.

b) Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez klienta, sprzedawca wysyła na adres e-mail klienta informację o potwierdzeniu złożenia zamówienia. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty klienta. Jest ona jedynie informacją, że sprzedawca zamówienie otrzymał.

c) Następnie sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i w razie potrzeby wysyła odpowiedni komunikat (np. odmowa przyjęcia zamówienia do realizacji).

d) Jeżeli sprzedawca przyjmuje zamówienie klienta, przesyła mu niezwłocznie oświadczenie o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa sprzedaży na odległość.

e) Jeżeli klient jest konsumentem, sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku.

f) Zamówienie w sklepie internetowym Dream Machines można złożyć w następujący sposób:

• za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) sklepu internetowego.

• pocztą elektroniczną wysłaną pod adres: support@dreammachines.pl. Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów.

• telefonicznie pod numerem: (22) 749 16 40. Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia danego zamówienia..

g) Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu maksymalnie 3 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 9:00-17:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez kupującego. W tym czasie zostanie wysłany do kupującego e-mail z informacją o terminie wysyłki towaru.

W PRZYPADKU ZŁOŻENIA PRZEZ KLIENTA ZAMÓWIENIA TELEFONICZNIE, TREŚĆ UMOWY SPRZEDAŻY JEST NIEZWŁOCZNIE POTWIERDZANA PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO POPRZEZ PRZESŁANIE WIADOMOŚCI E-MAIL NA ADRES PODANY PRZEZ KLIENTA. OŚWIADCZENIE KONSUMENTA O ZAWARCIU UMOWY JEST SKUTECZNE, JEŻELI PO OTRZYMANIU POTWIERDZENIA OD SPRZEDAJĄCEGO, KONSUMENT PRZEŚLE SPRZEDAJĄCEMU OŚWIADCZENIE O ZAWARCIU UMOWY. W TYM CELU WYSTARCZY ODPOWIEDŹ NA WIADOMOŚĆ E-MAIL SPRZEDAJĄCEGO O TREŚCI NP.: „AKCEPTUJĘ WARUNKI UMOWY”.

14 CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI.

a) Wszystkie ceny w Dream Machines podawane są w różnych walutach w zależności od wybranej waluty i zawierają oznaczenia tych walut..

b) Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp..

c) Wszystkie sposoby płatności są dostępne na stronie Dream Machines..

d) Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla klienta dodatkowy koszt, sprzedawca informuje o tym klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez klienta zamówienia. Pełna kwota zostanie pokazana na stronie internetowej po wybraniu formy płatności.

e) Dream Machines może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Dream Machines jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

15 PŁATNOŚCI.

a) Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki. W przypadku jednak wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy wpłacona zaliczka zostanie konsumentowi zwrócona.

b) Wszystkie produkty robione na zamówienie, które wymagają zaliczki tracą również możliwość wycofania zakupu. Wszystkie produkty robione na zamówienie są finalne i w pełni stworzone pod konkretne wymagania klienta.

16 DOKUMENTY KSIĘGOWE.

a) Sprzedawca dokumentuje sprzedaż towarów wystawiając fakturę VAT lub paragon, które są dostarczane klientowi wraz z towarem.

b) Jeżeli klient będący osobą fizyczną składa zamówienie przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez klienta, sprzedawca domniemuje, że nabywa on towar w związku z taką działalnością i faktura VAT wystawiona będzie na tego klienta jako przedsiębiorcę.

c) Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej „ustawa VAT”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury.

d) Zgodnie z przepisami ustawy VAT, klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie zamówienia. Za chwilę otrzymania faktury przez klienta uznaje się chwilę otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.

17..

a) Sprzedawca informuje klienta o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia.

b) W ten sam sposób sprzedawca informuje klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie.

c) Sprzedawca zrobi wszystko, co w jego mocy by poinformować klienta o ograniczeniach dotyczących dostawy towarów, najpóźniej na początku składania zamówienia.

18 SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU).

a) Zamówione towary dostarczane są w jeden ze sposobów poniżej:

• Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej

• Odbiór osobisty w biurze w Warszawie, w Polsce.

19 ODSTĄPIENIE OD UMOWY- postanowienia ogólne.

a) Prawo do odstąpienia jest zależne od typu klienta.. Wszelkie odniesienia do Klienta, wskazane w pkt 19 i 20 dotyczą jedynie klientów będących konsumentami.

b) Klient, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Dream Machines, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w punkcie 19.8, poniżej.

c) W przypadku odstąpienia od umowy przez klienta, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.

d) Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu, której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności -od dnia, w którym klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.

e) W celu wykonania prawa odstąpienia klient powinien złożyć sprzedawcy oświadczenie (druk, ręczne lub w formie elektronicznej) w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Klient może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie to może zostać wysłane ponadto e-mailem na adres: support@dreammachines.pl lub pocztą na adres: ul. Kazimierzowka 43/2, 02-572, Warszawa.

f) Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi klientowi na trwałym nośniku(na przykład pocztą elektroniczną) otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od umowy..

g) W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY NIE PRZYSŁUGUJE KLIENTOWI W ODNIESIENIU DO UMÓW WSKAZANYCH W ART. 38 USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA, W TYM M. IN. UMÓW O:

• Świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy

• W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

• W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

• O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

20 SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY RZECZY.

a) Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Dream Machines). Wszystkie zwracane towary muszą być dostarczone wraz ze wszystkimi akcesoriami i instrukcjami, które były załączone. Sprzedawca sugeruje zwrócić towar w oryginalnym opakowaniu. W przypadku uszkodzenia Towaru podczas transportu, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jego wartości. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i zostało ono potwierdzone przez Dream Machines

b) Klient zwróci rzecz sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

c) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem przez sprzedawcę i potwierdzenia ich zadowalającego stanu..

d) Klient ponosi jedynie koszt przesyłki zwrotnej (w tym koszt dostarczenia go do sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

21 SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG.

a) Jeżeli klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile świadczenie takich usług przez sprzedawcę odbywało się za wynagrodzeniem.

22 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ ORAZ PROCEDURY REKLAMACYJNE.

a) Towary oferowane w sklepie internetowym Dream Machines są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub sklepu Dream Machines. W niektórych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są w autoryzowanych punktach serwisowych za po potwierdzeniu gwarancji opisanej w warunkach gwarancji. Okres i warunki gwarancji można znaleźć na stronie internetowej.,,,,,,,,,,,,,

b) Przed odebraniem przesyłki od dostawcy Dream Machines należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody.

23 USŁUGI DODANE.

a) Usługi dodane to dodatkowe usługi promocyjne (np. instalacja, dodatkowa lub rozszerzona gwarancja) świadczone na rzecz klienta przez Dream Machines. Klient ma prawo skorzystać z usługi dodanej, gdy wyraźnie wynika to z opisu towaru na stronie Dream Machines.

b) Skorzystanie z usługi dodanej może wymagać akceptacji warunków korzystania lub regulaminu tej usługi..

c) Możliwość skorzystania z usługi dodanej jest uprawnieniem klienta. Jego wybór w tym zakresie nie wpływa w żaden sposób na realizację zamówienia..

d) Warunkiem skorzystania z niektórych usług jest podanie numeru telefonu komórkowego. Jeżeli klient nie poda takiego numeru telefonu podczas składania zamówienia, sprzedawca skontaktuje się z klientem poprzez e-mail o poprosi go o uzupełnienie danych. Dane te zostaną przekazane Dream Machines jako administratorowi w celu świadczenia usług dodanych. Podanie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

e) Klient może korzystać z Dream Machines, w tym treści wyłącznie na własne potrzeby w celu zapoznania się z towarami. Klient nie może korzystać z treści w celach pośrednio lub bezpośrednio handlowych.,

24 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA – TREŚCI I OPINIE

a) Klient oświadcza, że:

• Nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do treści, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w regulaminie oraz poza uprawnieniami do treści, w tym opinii przez niego zamieszczonych. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania treści chyba, że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub regulaminu.

• Nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Dream Machines

• Klient przyjmuje do wiadomości, iż treści, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.

• Klient, umieszczając w e-sklepie Dream Machines opinię, udziela sprzedawcy niewyłącznej licencji do korzystania z treści opinii przez czas nieoznaczony w sieci Internet w celach związanych z prowadzeniem oraz promocją Dream Machines lub towarów, w tym do publicznego udostępniania opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

• Ponadto, klient zgadza się nie umieszczać opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierają dane osób trzecich.

b) Dream Machines udostępnia przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby klienta, nie jest inicjatorem transmisji treści, nie wybiera klientów, nie usuwa ani nie modyfikuje treści, jak również nie bada czy treści nie mają bezprawnego charakteru.

c) W przypadku uzyskania przez sprzedawcę zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści sprzedawca podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i/lub usunięcia takich treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

26 DZIAŁANIA ZABRONIONE I BLOKOWANIE DOSTĘPU.

a) Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez regulamin, a w szczególności:

• które destabilizowałyby pracę Dream Machines, utrudniałyby dostęp do strony internetowej lub zawartości lub korzystanie z nich

b) Sprzedawca ma prawo zablokować klientowi dostęp do Dream Machines lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:

• Klient korzysta ze Dream Machines w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu.

• Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.

27 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU.

a) Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).

• Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n Kodeksu Cywilnego)

• Odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą

• Odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia

• Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

28

a) Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Dream Machines oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać za pośrednictwem adresa e-mail: support@dreammachines.pl. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby sprzedawcy..

b) Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez sprzedawcę..

c) Jeżeli podane w reklamacji z tytułu rękojmi dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji lub reklamacja wymaga przesłania reklamowanego towaru, sprzedawca zwróci się do klienta, składającego reklamację, o uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim przypadku 14 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od chwili jej uzupełnienia.

29

a) Wszystkie dane klienta przekazane w trakcie rejestracji lub podczas składania zamówienia do sprzedawcy jest przedmiotem dokumentu Zasad Polityki Prywatności..

b) Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Dream Machines oraz umów sprzedaży na odległość, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które klient wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych).

c) Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.

d) Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies..

30 POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

a) Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 01 marca 2017 roku.

b) Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowej wersji e-sklepu Dream Machines, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a klienci zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie regulaminu poprzez przycisk akceptujący zapisy regulaminu, pojawiąjący się przy składaniu zamówienia przez klienta lub w profilu klienta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

c) W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą sprzedawcę oraz klienta.

d) Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z regulaminem jest prawo polskie.

e) W przypadku klientów niebędących konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby sprzedawcy.

31 OPISY PRODUKTÓW.

a) Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z baz danych producentów, własnych zasobów oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z witryny Dream Machines.

b) Opisy i zdjęcia produktów są wyłącznie poglądowe. Mogą być małe różnice w opisie i zdjęciach. Dodatkowo, niektóre opisy opisują opcje, które mogą zwiększyć cenę lub nie są możliwe dla wszystkich modeli. Prosimy o kontaktowanie się z osobą reprezentującą Dream Machines w sprawie dokładniejszych informacji.

32 OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

a) Informacje znajdujące się na stronach internetowych są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego..

b) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

c) Sprzedawca podjął wszelkie starania by uniknąć wszelkich różnic pomiędzy różnymi wersjami językowymi w Ogólnych Zasadach i Warunkach (zwanych przepisami. W sytuacji wystąpienia różnić. Angielska wersja językowa będzie brana pod uwagę, jako główny dokument wiążący i rozstrzygający.

33 ZAŁĄCZNIKI.

a) Załącznik nr 1 - Polityka prywatności serwisu Dream MachinesZałącznik nr 2 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (następna strona).

"