GENERAL TERMS AND CONDITIONS
INFORMACJE NA TEMAT FIRMY
W UNII EUROPEJSKIEJ (W TYM POLSKA)
• Sklep internetowy działający pod adresem www.dreammachines.pl (dla Polski), www.dreammachines.eu (dla UE) prowadzony jest przez Dream Machines sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wołoskiej 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000568621, NIP 525-26-25-009, REGON 362121737, kapitał zakładowy w pełni opłacony 800 000 PLN, e-mail: support@dreammachines.pl, nr. Telefonu +48 22 853 7901
AMERYKA PÓŁNOCNA (W TYM STANY ZJEDNOCZONE)
• Sklep internetowy działający pod adresem dreammachines.io prowadzony przez Dream Machines Inc. z siedzibą w Brown City w stanie Michigan przy ulicy 6465 Brooks Rd. kod pocztowy: 48416, E-mail: support@dreammachines.pl
DALEJ OBA PODMIOTY MOGĄ BYĆ ZAMIENNIE NAZYWANE JAKO DREAM MACHINES LUB SPRZEDAWCA
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU
a) Sklep Dream Machines prowadzi sprzedaż towarów z zakresu sprzętu komputerowego oraz elektroniki użytkowej poprzez sklep internetowy. Witryna umożliwia składanie zamówień na towar wyszczególniony na stronie.
1. DEFINICJE
a) Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, salonów sprzedaży, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu Dream Machines i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
b) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania klienta w świetle obowiązującego prawa.
c) Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.
d) Klient Biznesowy - osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość.
e) Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie) zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Dream Machines.
f) Produkty – Wszystkie towary oferowane w sklepie Dream Machines są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na odpowiedni rynek legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, w dziale ""Wyprzedaż"" mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.
g) Ceny – Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Dream Machines są podawane w walucie zależnej od ustawień i plików cookies. Są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT) dla Państw Unii Europejskiej, jednocześnie ceny te nie zawierają innych podatków (takich jak podatki od sprzedaży w Stanach Zjednoczonych). Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. W przypadku, gdy płatność nie jest realizowana przelewem może zostać naliczona dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem zamówienia.
h) Treści – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.
I) Towar – rzecz ruchoma, którą klient może nabyć poprzez Dream Machines.
j) Konto – przestrzeń Dream Machines zawierająca związane z klientem dane, dostępna po dokonaniu rejestracji.
k) Polityka prywatności i cookies – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies jest dostępna na stronie Dream Machines w sekcji Polityka Prywatności jest to dodatkowy dokument do Regulaminu i jest częścią polityki sklepu Dream Machines.
2. PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW
a) Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym Dream Machines sp. z o.o. wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U.z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie wypełnienia formularza na stronie. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.
b) Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym Dream Machines Inc. klient otrzymuje e-mail potwierdzający zamówienie i ten e-mail jest rozumiany jako forma paragonu elektronicznego. Każdy klient, który znajduje się w stanie Michigan będzie dodatkowo obciążony podatkiem sprzedażowym wymaganym przez Stan Michigan. Kwota zostanie automatycznie doliczona to całkowitej kwoty zamówienia.
3. ZAMÓWIENIA
a) Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny w Dream Machines. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.
b) Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez klienta, sprzedawca wysyła na adres e-mail klienta informację o potwierdzeniu złożenia zamówienia. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty klienta. Jest ona jedynie informacją, że sprzedawca zamówienie otrzymał.
c) Następnie sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i w razie potrzeby wysyła odpowiedni komunikat (np. odmowa przyjęcia zamówienia do realizacji).
d) Jeżeli sprzedawca przyjmuje zamówienie klienta, przesyła mu niezwłocznie oświadczenie o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa sprzedaży na odległość.
e) Zamówienie w sklepie internetowym Dream Machines można złożyć wyłącznie za pomocą systemu informatycznego sklepu internetowego (wyjątkiem może być sytuacja gdy obie strony zadecydują inaczej).
f) Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych (9:00-17:30 CETz wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), od chwili złożenia zamówienia przez kupującego. Jeżeli klient nie otrzymania takiego potwierdzenia prosimy o kontakt ze sprzedawcą.
4. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI
a) Ceny w Dream Machines podawane są w różnych walutach i zawierają oznaczenia tych walut.
b) Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności i inne.
c) Wszystkie sposoby płatności są dostępne na stronie Dream Machines.
d) Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla klienta dodatkowy koszt, sprzedawca informuje o tym klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez klienta zamówienia. Pełna kwota zostanie pokazana na stronie internetowej po wybraniu formy płatności.
e) Dream Machines może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Dream Machines jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.
5. PŁATNOŚCI
a) Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki. W przypadku jednak braku możliwości wypełnienia umowy ze strony sprzedawcy wpłacona zaliczka zostanie klientowi zwrócona.
b) Wszystkie produkty robione na zamówienie, które wymagają zaliczki tracą również możliwość wycofania zakupu. Wszystkie produkty robione na zamówienie są finalne i w pełni stworzone pod konkretne wymagania klienta.
6. DOKUMENTY KSIĘGOWE
a) Sprzedawca dokumentuje sprzedaż towarów wystawiając fakturę VAT lub paragon (lub w innej formie jeżeli jest wymagana).
b) Jeżeli klient będący osobą fizyczną składa zamówienie przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez klienta, sprzedawca domniemywa, że nabywa on towar w związku z taką działalnością i faktura VAT wystawiona będzie na tego klienta jako przedsiębiorcę. Na terenie na którym jest to wymagane (Polska, UE). We wszystkich innych sytuacjach stosowana będzie procedura opisana w powyższych punktach.
c) Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej „ustawa VAT”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury.
7. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)
a) Wszystkie sposoby dostawy dostępne są na stronie internetowej przy składaniu zamówienia (W Polsce istnieją dwie formy dostawy, Odbiór osobisty w biurze w Warszawie i przesyłka kurierska).
b) Sprzedawca informuje klienta i szacowanych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia.
c) W ten sam sposób sprzedawca informuje klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie.
d) Sprzedawca poinformuje jak najszybciej klienta o ograniczeniach dotyczących dostawy towarów.
8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY- POSTANOWIENIA OGÓLNE.
a) Klient, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Dream Machines, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane poniżej. W przypadku odstąpienia od umowy przez klienta, umowę uważa się za niezawartą.
b) Każde zamówienie, które nie zostanie w pełni opłacone w ciągu trzech dni roboczych, może zostać uznane za nieważne.
c) Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy (14 dni) rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu, której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności -od dnia, w którym klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku wielu produktów każdy jest traktowany indywidualnie).
d) W celu wykonania prawa odstąpienia klient powinien złożyć sprzedawcy oświadczenie (druk, ręczne lub w formie elektronicznej) w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Klient może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który może zostać do niego wysłany na jego prośbę przez sprzedawcę, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie to może zostać wysłane ponadto e-mailem lub na adres dostępny na stronie internetowej w danych firmy.
e) Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi klientowi na trwałym nośniku(na przykład pocztą elektroniczną) otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od umowy.
f) W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.
g) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów (w Polsce wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta), w tym m. in. umów o:
• Świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
• W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
• W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
• O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
9. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY RZECZY
a) Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania całego towaru wymienionego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Dream Machines). Wszystkie zwracane towary muszą być dostarczone wraz ze wszystkimi akcesoriami i instrukcjami, które były załączone. Sprzedawca zdecydowanie sugeruje zwrócić towar w oryginalnym opakowaniu. W przypadku uszkodzenia Towaru podczas transportu, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jego wartości. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i zostało ono potwierdzone przez Dream Machines w każdym przypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
b) Klient zwróci rzecz do sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie,towar powinien zostać dostarczony najpóźniej 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz.
c) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem przez sprzedawcę i potwierdzenia ich zadowalającego stanu.
d) Klient ponosi jedynie koszt przesyłki zwrotnej (w tym koszt dostarczenia go do sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
e) Klienci, którzy są klientami w Unii Europejskiej nie podlegają opłatom od odstąpienia umowy o ile nie wynika to z odpowiedzialności klienta. Jednocześnie Klient, którzy są klientami w Ameryce Północnej poprzez adres lub będąc legalnymi podmiotami, które są zlokalizowane na całym świecie, będą obciążone 15% podatkiem. Ten podatek będzie automatycznie odliczony od kwoty zwracanej klientowi.
10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ
a) Towary oferowane w sklepie internetowym Dream Machines są objęte gwarancją producenta. W niektórych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są w autoryzowanych punktach serwisowych po potwierdzeniu gwarancji opisanej w warunkach gwarancji. Okres i warunki gwarancji można znaleźć na stronie internetowej Dream Machines.
b) Przed odebraniem przesyłki od dostawcy Dream Machines należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera, jeżeli jest to możliwe, dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody na miejscu.
11. USŁUGI DODANE
a) Usługi dodane to dodatkowe usługi promocyjne (np. instalacja, dodatkowa lub rozszerzona gwarancja) świadczone na rzecz klienta przez Dream Machines. Klient ma prawo skorzystać z usługi dodanej, gdy wyraźnie wynika to z opisu towaru na stronie Dream Machines.
b) Skorzystanie z usługi dodanej może wymagać akceptacji warunków korzystania lub regulaminu tej usługi.
c) Możliwość skorzystania z usługi dodanej jest uprawnieniem klienta. Jego wybór w tym zakresie nie wpływa w żaden sposób na realizację zamówienia..Wyjątkiem może być czas dostarczenia produktu.
d) Klient może korzystać z Dream Machines, w tym treści wyłącznie na własne potrzeby w celu zapoznania się z towarami. Klient nie może korzystać z treści w celach pośrednio lub bezpośrednio handlowych.
12. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA – TREŚCI I OPINIE
a) Klient oświadcza, że:
• Nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do treści, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w regulaminie oraz poza uprawnieniami do treści. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania treści chyba, że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub regulaminu.
• Nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Dream Machines nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na treściach poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego regulaminu.
• Klient przyjmuje do wiadomości, iż treści, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.
• Klient, umieszczając o e-sklepie Dream Machines lub produktach Dream Machines opinię, udziela sprzedawcy niewyłącznej licencji do korzystania z treści opinii przez czas nieoznaczony w sieci Internet w celach związanych z prowadzeniem oraz promocją Dream Machines lub towarów, w tym do publicznego udostępniania opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
13. NARUSZENIA
a) Dream Machines udostępnia przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby klienta, nie jest inicjatorem transmisji treści, nie wybiera klientów, nie usuwa ani nie modyfikuje treści, jak również nie bada czy treści nie mają bezprawnego charakteru.
b) W przypadku uzyskania przez sprzedawcę zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści sprzedawca podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i/lub usunięcia takich treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
14. DZIAŁANIA ZABRONIONE I BLOKOWANIE DOSTĘPU
a) Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez regulamin, a w szczególności:
• Te które destabilizowałyby pracę Dream Machines, utrudniałyby dostęp do strony internetowej lub zawartości lub korzystanie z nich.
• Publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej.
• Korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi)
• Podejmowanie jakichkolwiek innych działań na szkodę Dream Machines lub ich klientów, co mogłoby wpływać na ich prawa i interesy.
b) Sprzedawca ma prawo zablokować klientowi dostęp do Dream Machines lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:
• Klient korzysta ze Dream Machines w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu.
• Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.
15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU
a) Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych.
b) W sytuacji klienta biznesowego:
• Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n Kodeksu Cywilnego).
• Odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą.
• Odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia.
• Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.
16. SKARGI I REKLAMACJE
a) Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Dream Machines oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać za pośrednictwem adresu e-mail dostępnego na stronie internetowej Dream Machines. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby sprzedawcy.
b) Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez sprzedawcę. Wszystkie inne reklamacje są rozpatrywane na zasadach zawartych w Gwarancji, których treść musiała zostać zaakceptowana podczas składania zamówienia. Ten dokument może również zostać znaleziony na stronie Dream Machines w sekcji Gwarancja.
c) Jeżeli dostawa kurierska jest realizowana przez kuriera Dream Machines, będzie odbywała się na zasadach zawartych w regulaminie Gwarancji.
d) W przypadku reklamacji przed rozpatrzeniem reklamacji może być konieczne podanie dodatkowych danych lub informacji. Jeżeli reklamacja wymaga odesłania produktu do Dream Machines lub autoryzowanego serwisu, 14 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia rozpatrzenia reklamacji.
17. OPISY PRODUKTÓW.
a) Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z własnych zasobów lub partnerów oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z witryny Dream Machines.
b) Opisy i zdjęcia produktów są wyłącznie poglądowe. Mogą być małe różnice w opisie i zdjęciach. Dodatkowo, niektóre opisy opisują opcje, które mogą zwiększyć cenę lub nie są możliwe dla wszystkich modeli. Prosimy o kontaktowanie się z osobą reprezentującą Dream Machines w sprawie dokładniejszych informacji.
18. DANE OSOBOWE
a) Wszystkie dane klienta przekazane w trakcie rejestracji lub podczas składania zamówienia do sprzedawcy jest przedmiotem dokumentu Zasad Polityki Prywatności. Więcej informacji można znaleźć na stroeni Dream Machines w sekcji Polityka Prywatności.
19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowej wersji e-sklepu Dream Machines. Te zmiany mają zastosowanie przepisów prawa lub zgodnie z założeniami polityki firmy. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a klienci zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie regulaminu poprzez przycisk akceptujący zapisy regulaminu, pojawiający się przy składaniu zamówienia przez klienta lub w profilu klienta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
b) W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą sprzedawcę oraz klienta.
c) Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z regulaminem jest obowiązującym na terenie lokalnym działania Dream Machines.
d) W przypadku klientów niebędących konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby sprzedawcy.
20. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
a) Informacje znajdujące się na stronach internetowych są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
b) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.
c) Sprzedawca podjął wszelkie starania by uniknąć wszelkich różnic pomiędzy różnymi wersjami językowymi w Ogólnych Zasadach i Warunkach (zwanych również General Terms and Conditions). W sytuacji wystąpienia różnic angielska wersja językowa będzie brana pod uwagę dla zakupów zrobionych przez Dream Machines Inc, a polska wersja przez Dream Machines sp. z o.o.